pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
є така страшилка
„Не пошкодуйте 3 хвилини, ПРОЧИТАЙТЕ
У кінотеатрі глядачка сіла на крісло і відчула біль від уколу в нозі. Коли вона придивилася побачила ледве видну голку в кріслі, що виглядала приблизно на 3-4 міліметра, а також записку: «ВИ тільки що інфікувалися СНІДом». Центр по контролю за захворюваннями повідомляє про багато подібних випадків в інших містах, що відбулися нещодавно. Всі голки були перевірені на реакцію СНІДу і виявилися позитивними.“

якщо загуглити, то вони принаймні з 1998 року (http://www.snopes.com/horrors/madmen/pinprick.asp), в РуНеті з 2003, в УкрНеті з 2011. Кажуть, що ймовірність заразитися в такий спосіб десь 0,3%.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios