pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
вікно у ванній в мене справа від дзеркала, тому ліва, затінена, половина обличчя в мене поголена менш ретельно.

є різні мікропереживання, про які хотілося написати, але зараз навіть не згадаю. На вихідних поїду на Захід. Мав провідати Марію у Франківську (ніколи там не був), книжки їй дати/віддати, але не складається ні в мене, ні в неї.

а, згадав, був набухався на квартирі в колишнього співробітника, заригав йому туалет, а потім коли, їхав у таксі, мац-мац по кишенях, а телефона десь нема. І коли вилазив з машини, на сидінні наче його не було. Виявилося, все-таки він випав мені в машині, таксист мені чемно його повернув, а я чемно винагородив водія. Наука: буду обреженіший на п'яну голову і не буду соромитися перевіряти чи справді ніде нічого не лишив.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios