pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk


---
Leonid Logvynenko

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА
Коли зависне німота
над почорнілим полем болю,
у світ, де сни і теплота,
ми не повернемось з тобою.
Де зорі падають ясні
немов на Спаса жовті груші,
де жаль вижалюють пісні,-
туди не прийдуть наші душі.
Отут, де скіфи, у степах,
у цій полинній коловерті,
у териконах як в гробах
поховано живих і мертвих.
Отруйне з черепів вино,
війна нам вихлюпнула в очі.
...І тільки мамине вікно
скрипить-кричить крізь гущу ночі.
13.07.2016(С)

---
звідки це, Любцю?
„Мені здається, з дитинства я виїхала, а от до пункту призначения — «зрілість» — не добралась. Так і живу в автобусі.“

---
іііі в понеділок маю переїхати в новий офіс. Єєєй. Вчора добу провалявся із температурою. Цікаво, що в температурі теж якісь такі сонні дурниці маряться, що й не згадаєш. Геть нічого не хочеться. А може, навпаки — всього вдосталь.

---
в мене на такому афігєнному телефоні нема гіроскопа. Ні тобі його в кард-бокс поставити, ні покемонів половити, тьху.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:35 pm
Powered by Dreamwidth Studios