pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
мені подобається флешмоб #яНеБоюсяСказати. Він пізнавальний і протверезливий. Я не знаю, як це, коли тебе зґвалтували. Ловлю себе на думці, що я цілком розумію думку #неПровокуйте, але й не можу заперечити, що це мудакізм.

---
я розумію, що мені ще далеко до професіонала, тому завжди готовий попрацювати в неробочий час. Це єдине, як я можу компенсувати свою некомпетентність.

---
приснилося, зокрема, що я обісрався. Ой до невдачі.

---
Юра перетер з Сергієм, і вирішив піти з роботи. Жаль.

---
ходив на вікізустріч (нагородження переможців конкурсу про фізику-астрономію), щоб показати Бунику свій скрипт для вікіпедії. Організатори конкурсу зауважували, щоб серед астрономів більше аматорів, ніж серед фізиків. Що й не дивно, бо астрономія візуально приваблива.

---
гранична швидкість (terminal velocity) корови, яку скинули з висоти 10 км, буде десь 50-70 м/с (180-250 км/год)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios