pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
https://habrahabr.ru/company/wolfram/blog/304502/

„коли Архімед писав свою роботу про кількість піщинок, об’єм яких рівний об’єму всесвіту (Архімед оцінив їх число в 10^51, однак, припускаю, правильно буде близько 10^90), то він використовував звичайні слова замість позначень, щоб описати таке велике число.“

„Ідея, що операції є чимось, що можна в якійсь формі зобразити, добиралася в людські розуми досить довго. Вавилоняни зазвичай не викоирстовували символи для операцій — для додавання вони просто записували доданки один за одним. І загалом вони були схильні записувати все у вигляді таблиць, тож їм не доводилося якось позначати операції.

... сучасний знак +, який, імовірно, є скороченням від "et" на латині (означає «і»), появився лише в кінці 15 століття.“

https://habrahabr.ru/company/pechkin/blog/304470/

„Звичайно, якщо ваша мета — донести повідомлення, яке буде важко прочитати, то верхній регістр підійде для цього ідеально. Компанії, які попереджають про можливі небезпеки з допомогою великих букв, приховують — навмисно чи ні — важливу інформацію від покупців.“

„Нові гуманістичні шрифти, як виявилося, непогано спрацювали. Загальний час переведення погляду, тобто скільки часу водій не дивився на дорогу, скоротилося на пів секунди у водіїв чоловічої стати, що приймали участь у експерименті (жінки показали такі ж результати [тут неясно, такі самі стосовно чого]). Різниця в часі склала близько 12%. Вона може здатися незначною, однак пів секунди означає 15 метрів для середньостатистичного авто на магістралі. Довжина в два автомобілі могла б коштувати людське життя.“

Південний полюс Юпітера:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios