pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
треба заплатити за світло, а я навіть особового рахунку не знаю, бо власник-посередник дурний підар.

зберігаю собі фотки однієї чувіхи, яку ніколи не бачив вживу. Просто звичка. Маю вже 94 її фотки.

треба подзвонити бухгалтерці, шоб переподала якуто податкову декларацію, бо там шось напутали з ідентифікаційним номером.

купив собі часточку біткойна (зараз один біткойн бл. $600). Але відкрив гаманець на якомусь дурному сайті, і мушу чекати 3 дні, щоб можна було ним користуватися. Хочу купити щось легко галюциног[еі]нне; і взагалі, стонер на те і є, щоб слухати нагнаним.

зірвався і знову почав доробляти свій помічний скрипт для вікіпедії, бо шкода, щоб пропадало, і я дуже марнославний.

підкатував до однієї знайомої, вона виявилося дуже милою, але сказала, що її відштовхують мої погляди на життя, лол; в мене взагалі нормальні погляди, навіть не хочу знати, про що це було.

Замовник замахав своєю безвідповідальністю.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios