pustomytnyk: (Default)
[personal profile] pustomytnyk
два тижні тому був проїздом у Києві, і він був огидний. Мабуть я накрутив собі, але він здався мені таким галасливим і експресивним порівняно зі Львовом, що я досі відчуваю себе привидом без цільності-волі.

Собаки Табака – Абсолютное „Нет“ (Роберт Остролуцкий?)

Помирати на очах иншого я... чи не значить це,
що в кожний момент життя я бачу себе яко вже доконаний факт?
Що досіль живу лиш тим, що розглядаю своє минуле
Що я і є минуле з надією на майбутнє
Майбутнє, що має можливість споглядати, як згоряє невидима нитка мого життя
Лишаючи за собою попіл спогадів
Попіл, який і є мертвим Я

Знову безцільно намагаюся мислити
Подумки натикаюся на бога, на диявола
Які, змішавшись, мені являють архетип катастрофи
Невіохемічної астральної реакції, при якій не вціліє ніщо:
Ні земля, ні сонце, ні всесвіт,
ні простір, ні час, ні підпростір,
ні паралельні, ні гадані, ні навіть здогадані світи
Абсолютна пустота. Ні, навіть не вакуум, а вакуума відсутність
Ні, навіть відсутність пустоти
Чи пак - абсолютне НІ
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pustomytnyk: (Default)
pustomytnyk

November 2016

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios